top of page

ACCÉS A 1r d'E.ELEMENTALS
MÚSICA
Actualització per a l'accés al curs 2022-23

 

BASES GENERALS PER A L´ACCÉS A 1r DELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA

 

1. REQUISITS PER A ACCEDIR A 1r d’EE DE MÚSICA

 

 • Per accedir a 1r curs dels Ensenyaments Elementals de música és necessari presentar-se i superar una prova d’accés específica i obtenir l’adjudicació d’una plaça vacant. 

 • Es requereix haver complit entre 8 i 11 anys abans del 31 de desembre de 2022. Excepcionalment, es pot permetre prendre part a la prova d’accés als aspirants menors o majors d’edat que obtenguin una valoració positiva en el procediment de maduresa.

2. CONDICIONS DE LA PROVA D’ACCÉS A 1r d’EE DE MÚSICA

 • Els aspirants que desitgin cursar doble especialitat realitzaran una única prova d’accés a 1r d'EE. En aquests casos, els aspirants hauran de formalitzar dues inscripcions i dos pagaments de les taxes corresponents.

 • Quan un alumne/a oficial vulgui optar a iniciar els estudis d'una especialitat diferent, ha de realitzar prova d'accés.   

 • La prova d’accés a 1r d’EE de música serà avaluada per un tribunal format per tres professors del centre designats pel director. No poden formar part del tribunal els professors que durant el curs anterior hagin impartit classe als aspirants que es presentin a la prova.

 • No es poden realitzar proves d’accés a més d’un curs de la mateixa especialitat. Només es pot fer prova d’accés a un sol grau (elementals o professionals) en el curs acadèmic pel qual hagi estat convocada.

 • Els exercicis pràctics de la prova d’accés podran ser enregistrats en àudio i vídeo per part del tribunal amb la finalitat de consulta per part d’aquest en cas necessari. 

 • Cal acreditar-se amb el DNI a la prova.

 • La inscripció a les proves d’accés suposa l’acceptació total d’aquestes bases

 • Els/les aspirants hauran de portar a les proves un bolígraf per poder escriure.

3. ADJUDICACIÓ DE PLACES

 

 • Amb les qualificacions obtingudes a la prova d'accés es confecciona una llista per ordre decreixent de puntuació que serà exposada al taulell d'anuncis del Conservatori i a la pàgina web www.ceif.info

 • L'adjudicació de places vacants seguirà l'ordre decreixent de puntuació dels aspirants que han superat la prova d'accés. En cas d'empat de puntuació, la data de naixement de cada aspirant servirà per a desempetar a favor del sol·licitant menor d'edat. En cas de persistir l'empat, es procedirà a un sorteig.

 • La superació de la prova d’accés faculta exclusivament per poder matricular-se als aspirants que hagin obtingut l’adjudicació de plaça segons el nombre de vacants ofertades per especialitat i la qualificació obtinguda a les proves, en el curs acadèmic pel qual hagi estat convocada.

 • En el cas que quedin places vacants sense adjudicar el centre realitzarà una nova prova d’accés extraordinària a finals del mes de setembre.  

 • Les vacants d'una especialitat que es produeixin durant el primer trimestre del curs s'han d'adjudicar als aspirants que no hagin obtingut plaça.

bottom of page