top of page

 

 

 

Els Ensenyaments Elementals de Música tenen com a objectiu contribuir a desenvolupar en els alumnes les següents competències:

 

a) Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d’expressió cultural dels pobles i de les persones.

b) Expressar-se amb sensibilitat musical i estètica per interpretar i gaudir de la música de les diferents èpoques i estils, i per enriquir les seves possibilitats de comunicació i de realització personal.

c) Tocar en públic, amb la necessària seguretat en sí mateixos per comprendre la funció comunicativa de la interpretació musical.

d) Interpretar música en grup per tal d’habituar-se a escoltar altres veus o instruments i a adaptar-se equilibradament al conjunt.

e) Ser conscients de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d’estudi que permetin l’autonomia en el treball i la valoració del mateix.

f) Valorar el silenci com element indispensable per al desenvolupament de la concentració, l’audició interna i el pensament musical.

 

Promoció

 

1. L’alumnat promociona al següent curs quan hagi superat les assignatures cursades o tengui avaluació negativa com a màxim en una assignatura.

La qualificació negativa en dues o més assignatures impedeix la promoció d’un alumne al curs següent. En el supòsit d’assignatures pendents referides a la pràctica instrumental o vocal, la recuperació de l’assignatura ha de realitzar-se en la classe del curs següent si aquesta assignatura forma part del currículum. En la resta dels casos, l’alumnat ha d’assistir a les classes de l’assignatura no superada en el curs anterior.

2. En el cas de quart curs dels Ensenyaments Elementals de Música, l’alumne que només suspengui una assignatura ha de repetir únicament l’assignatura pendent. L’alumne que suspengui dues o més assignatures ha de repetir el curs complet.

 

Límit de permanència

 

1. El límit de permanència en una especialitat dels Ensenyaments Elementals de Música és de cinc cursos, sense que, en cap cas, l’alumnat pugui romandre més de dos anys en el mateix curs.

2. Amb caràcter excepcional, pot ampliar-se en un any la permanència en supòsits de malaltia que pertorbi substancialment el desenvolupament dels estudis o altres que mereixin igual consideració. Correspon a la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de la Conselleria d’Educació i Cultura autoritzar l’ampliació a sol·licitud de la persona interessada i previ informe favorable del centre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els Ensenyaments Professionals de Música tenen com a objectiu contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats generals, els valors cívics propis del sistema educatiu i, a més, les capacitats següents:

 

a) Habituar-se a escoltar música i establir concepte estètics propis que permetin fonamentar i desenvolupar criteris interpretatius individuals.

b) Desenvolupar la sensibilitat artística i el criteri estètic com a fonts de formació i enriquiment personal.

c) Analitzar i valorar críticament la qualitat de la música i dels estils musicals.

d) Conèixer els valors de la música com a aportacions al desenvolupament personal i optar pels aspectes més idonis a aquest desenvolupament.

e) Participar en activitats de difusió musical i cultural que permetin viure l’experiència de transmetre el gaudi de la música.

f) Conèixer i utilitzar amb precisió el vocabulari específic relatiu als conceptes científics de la música.

g) Conèixer i valorar el patrimoni musical com a part integrant del patrimoni històric i cultural.

h) Apreciar la importància de la música com a mitjà d'expressió artística al llarg de la història

i) Expressar-se amb sensibilitat musical per interpretar la música de les diferents èpoques i estils i gaudir-ne

j) Eliminar els prejudicis, els estereotips i els rols segons el sexe construïts segons els patrons socioculturals amb la finalitat de garantir a l'alumnat el seu desenvolupament personal integral

Objectius específics dels Ensenyaments Professionals de Música

Els Ensenyaments Professionals de música han de contribuir al fet que l’alumnat adquireixi les capacitats següents:

 

a) Superar amb domini i capacitat crítica els continguts i els objectius plantejats en les assignatures que componen el currículum de l’especialitat triada.

b) Conèixer els elements bàsics dels llenguatges musicals i les funcions i les transformacions que presentes en els diferents contexts històrics.

c) Desenvolupar l’oïda interna com a base de l’afinació, de la qualitat sonora, de l’audició harmònica i de la interpretació musical.

d) Formar-se una imatge ajustada de les possibilitats i les característiques musicals pròpies, com a individus i en relació amb el grup, amb la disposició necessària per saber-s’hi integrar com un membre més del grup o per actuar com a responsable del conjunt.

e) Enriquir la relació afectiva amb la música a través del cant i de la participació instrumental en grup, compartint vivències musicals de grup dins i fora de l’aula.

f) Valorar el cos i la ment per utilitzar la tècnica amb seguretat i poder concentrar-se en l’audició i la interpretació.

g) Relacionar els coneixements adquirits en totes les assignatures que componen el currículum i aplicar-los en les vivències i en les experiències pròpies per aconseguir una interpretació artística de qualitat.

h) Conèixer i aplicar les tècniques de l’instrument o de la veu d’acord amb les exigències de les obres.

i) Adquirir i demostrar els reflexos necessaris per resoldre eventualitats que sorgeixin en la interpretació.

j) Adquirir autonomia personal en la interpretació musical.

k) Conèixer el repertori solista i de conjunt del propi instrument dins l'ampli panorama de les diferents èpoques i estils.

l) Utilitzar amb facilitat la lectura a primera vista.

m) Cultivar la improvisació i la transposició com a elements inherents a la creativitat musical.

n) Interpretar de memòria el repertori solista estudiat

o) Interpretar, individualment o dins de l’agrupació corresponent, obres escrites en tots els llenguatges musicals i aprofundir en el coneixement dels diferents estils i èpoques, així com en els recursos interpretatius de cada un d’aquests

p) Actuar en públic amb autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

q) Consolidar hàbits d'estudi regular i pràctica diària adequada a les dificultats dels contiguts de les assignatures dels diferents cursos

Promoció

1. Els alumnes han de promocionar de curs quan hagin superat la totalitat de les assignatures de cada curs o quan tenguin avaluació negativa com a màxim en dues assignatures. En el supòsit d’assignatures pendents referides a la pràctica instrumental o vocal, la recuperació s’ha de realitzar en la classe del curs següent. Per a la resta d’assignatures, els alumnes han d'assistir a les classes del curs anterior. En cap cas es pot qualificar l’assignatura motiu de promoció sense haver aprovat l’assignatura pendent.

2. Els alumnes que en acabar el sisè curs tenguin qualificació negativa en tres assignatures o més, han de repetir el curs en la seva totalitat. Quan la qualificació negativa es produeixi en una o en dues assignatures, només és preceptiu cursar les assignatures pendents.

Límit de permanència

1. El límit de permanència en una especialitat dels Ensenyaments Professionals de Música és de vuit cursos acadèmics. No es pot romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte a sisè.

2. La Conselleria d’Educació i Cultura pot autoritzar, amb carácter excepcional, a sol·licitud de la persona interessada, que determinats alumnes puguin ampliar un any més el límit de permanència en supòsits de malaltia greu o d’altres circumstàncies que mereixin una consideració semblant i que impedeixin el normal desenvolupament dels estudis. La persona interessada ha de justificar la situació adequadament i ha de disposar d'un informe favorable de la direcció del centre.

 

 

 

 

 

Ensenyaments Elementals
Ensenyaments Professionals
bottom of page