Els Ensenyaments Elementals de Música tenen com a objectiu contribuir a desenvolupar en els alumnes les següents capacitats:

 

a) Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d’expressió cultural dels pobles i de les persones.

b) Expressar-se amb sensibilitat musical i estètica per interpretar i gaudir de la música de les diferents èpoques i estils, i per enriquir les seves possibilitats de comunicació i de realització personal.

c) Tocar en públic, amb la necessària seguretat en sí mateixos per comprendre la funció comunicativa de la interpretació musical.

d) Interpretar música en grup per tal d’habituar-se a escoltar altres veus o instruments i a adaptar-se equilibradament al conjunt.

e) Ser conscients de la importància del treball individual i adquirir les tècniques d’estudi que permetin l’autonomia en el treball i la valoració del mateix.

f) Valorar el silenci com element indispensable per al desenvolupament de la concentració, l’audició interna i el pensament musical.

 

Promoció

 

1. L’alumnat promociona al següent curs quan hagi superat les assignatures cursades o tengui avaluació negativa com a màxim en una assignatura.

La qualificació negativa en dues o més assignatures impedeix la promoció d’un alumne al curs següent. En el supòsit d’assignatures pendents referides a la pràctica instrumental o vocal, la recuperació de l’assignatura ha de realitzar-se en la classe del curs següent si aquesta assignatura forma part del currículum. En la resta dels casos, l’alumnat ha d’assistir a les classes de l’assignatura no superada en el curs anterior.

2. En el cas de quart curs dels Ensenyaments Elementals de Música, l’alumne que només suspengui una assignatura ha de repetir únicament l’assignatura pendent. L’alumne que suspengui dues o més assignatures ha de repetir el curs complet.

 

Límit de permanència

 

1. El límit de permanència en una especialitat dels Ensenyaments Elementals de Música és de cinc cursos, sense que, en cap cas, l’alumnat pugui romandre més de dos anys en el mateix curs.

2. Amb caràcter excepcional, pot ampliar-se en un any la permanència en supòsits de malaltia que pertorbi substancialment el desenvolupament dels estudis o altres que mereixin igual consideració. Correspon a la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de la Conselleria d’Educació i Cultura autoritzar l’ampliació a sol·licitud de la persona interessada i previ informe favorable del centre.

 

Pèrdua del dret a l’avaluació continua

 

Es recorda que l'assistència a classe té caràcter obligatori. Per optar a l'avaluació contínua és imprescindible no superar el nombre de 6 faltes no justificades. Aquells alumnes sense dret a avaluació contínua, poden optar a un examen final prèvia sol·licitud per escrit en les dates establertes a aquest efecte pel centre. L'alumne/a interpretarà en aquest examen almenys els mínims establerts. La prova es realitzarà davant d'un tribunal. Els criteris d'avaluació seran els mateixos que s'apliquin al curs corresponent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els Ensenyaments Professionals de Música tenen com a objectiu contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats generals, els valors cívics propis del sistema educatiu i, a més, les capacitats següents:

 

a)      Habituar-se a escoltar música i establir un concepte estètic que els permeti fonamentar i desenvolupar els propis criteris interpretatius.

b)      Desenvolupar la sensibilitat artística i el criteri estètic com a font de formació i d’enriquiment personal.

c)      Analitzar i valorar la qualitat de la música.

d)      Conèixer els valors de la música i optar pels aspectes que n’emanen que siguin més idonis per al desenvolupament personal.

e)      Participar en activitats d’animació musical i cultural que permetin viure l’experiència de transmetre el gaudiment de la música.

f)        Conèixer i utilitzar amb precisió el vocabulari específic relatiu als conceptes científics de la música.

g)      Conèixer i valorar el patrimoni musical com a part integrant del patrimoni històric i cultural.

 

Objectius específics dels Ensenyaments Professionals de Música

 

Els Ensenyaments Professionals de música han de contribuir al fet que l’alumnat adquireixi les capacitats següents:

 

a) Superar amb domini i capacitat crítica els continguts i els objectius plantejats en les assignatures que componen el currículum de l’especialitat escollida.

b) Conèixer els elements bàsics dels llenguatges musicals, les seves característiques, funcions i transformacions en els diferents contextos històrics.

c) Desenvolupar ‘l’oïda interna’ com a base de l’afinació, de la qualitat sonora, de l’audició harmònica i de la interpretació musical.

d) Formar una imatge ajustada de les possibilitats i les característiques musicals de cada un, tant a nivell individual com en relació amb el grup, amb la disposició necessària per saber-s’hi integrar com un membre més del grup.

e) Enriquir la relació afectiva amb la música a través del cant i de la participació instrumental en grup, compartint vivències musicals de grup a l’aula i fora d’ella.

f) Valorar el cos i la ment per utilitzar amb seguretat la tècnica i poder concentrar-se en l’audició i la interpretació.

g) Interrelacionar i aplicar els coneixements adquirits en totes les assignatures que componen el currículum, en les vivències i en les experiències pròpies per a aconseguir una interpretació artística de qualitat.

h) Conèixer i aplicar les tècniques de l’instrument o de la veu d’acord amb les exigències de les obres.

i) Adquirir i demostrar els reflexos necessaris per resoldre eventualitats que sorgeixin en la interpretació.

j) Cultivar la improvisació i la transposició com a elements inherents a la creativitat musical.

k) Interpretar, individualment o dins de l’agrupació corresponent, obres escrites en tots els llenguatges musicals, aprofundint en el coneixement dels diferents estils i èpoques, així com en els recursos interpretatius de cada un d’ells.

l) Actuar en públic amb autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

 

Promoció

 

1. Els alumnes han de promocionar de curs quan hagin superat la totalitat de les assignatures de cada curs o quan tenguin avaluació negativa com a màxim en dues assignatures. En el supòsit d’assignatures pendents referides a la pràctica instrumental o vocal, la recuperació s’ha de realitzar en la classe del curs següent. Per a la resta d’assignatures, els centres han d’establir els criteris per recuperar-les en els seus projectes educatius. En cap cas es pot qualificar l’assignatura motiu de promoció sense haver aprovat l’assignatura pendent.

2. Els alumnes que en acabar el sisè curs tenguin qualificació negativa en tres assignatures o més, han de repetir el curs en la seva totalitat. Quan la qualificació negativa es produeixi en una o en dues assignatures, només és preceptiu cursar les assignatures pendents.

 

Límit de permanència

 

1. El límit de permanència en una especialitat dels Ensenyaments Professionals de Música és de vuit cursos acadèmics. No es pot romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte a sisè.

2. La Conselleria d’Educació i Cultura pot autoritzar, amb carácter excepcional, que determinats alumnes puguin ampliar un any més el límit de permanència en supòsits de malaltia greu o d’altres circumstàncies que mereixin una consideració semblant i que impedeixin el normal desenvolupament dels estudis.

 

Pèrdua del dret a l’avaluació continua

 

Es recorda que l'assistència a classe és de caràcter obligatori. Per optar a l'avaluació contínua és imprescindible no superar el nombre de 6 faltes no justificades. Aquells alumnes sense dret a avaluació contínua, poden optar a un examen final. L'alumne/a interpretarà en aquest examen almenys els mínims establerts. La prova es realitzarà davant tribunal. Els criteris d'avaluació seran els mateixos que s'apliquin al curs corresponent.

 

Convocatòria de setembre

 

L'alumne que no superi l'Avaluació Final al juny, tindrà opció a efectuar un examen extraordinari al setembre, en el qual s’interpretarà el repertori que el professor tutor decideixi al mes de juny. La prova es realitzarà davant d'un tribunal. 

 

 

Ensenyaments Elementals
Ensenyaments Professionals
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now