top of page

Documents Normatius

Currículum
Ensenyaments Elementals
MÚSICA

Currículum
Ensenyaments Elementals
DANSA

Currículum
Ensenyaments Professionals
MÚSICA

Currículum
Ensenyaments Professionals
DANSA

Instruccions 2022/2023

Calendari Escolar 
2022/2023 (Eivissa)

Calendari Escolar 
2022/2023 (Formentera)

Decret 121/2010 Drets i deures dels alumnes i normes de convivència als centres docents no universitaris

P.E.I.

Documents d'assistència de l'alumnat i convalidació d'assignatures

Control d'assistència de l'alumnat

Instruccions per convalidar assignatures a ESO i Batxillerat

Documents organitzatius de centre

Pla d'Atenció a la

Diversitat

Pla d'Emergències i Autoprotecció

ROF (Reglament

d'Organització

i Funcionament)

Projecte de Direcció 2020-2024

PGA 2022/2023
(Programació
General Anual)

PEC (Projecte

Educatiu de Centre)

Pla de Convivència

Projecte Lingüístic de Centre

Pla d'Acció Tutorial

Instàncies

Model d'instància general

Model convalidació d'assignatures

Model de baixa o renúncia

Model d'autorització d'imatges

Model de sol·licitud d'horari fora del període ordinari

Model d'inscripció per a les proves d'ampliació de matrícula

Model de Reserva de plaça

Queixes i reclamacions

Sol·licitud de cessió/préstec d'instruments musicals

Memòries

Memòria fi de curs 16/17

Memòria fi de curs 17/18

Memòria fi de curs 18/19

Memòria fi de curs 19/20

Memòria fi de curs 20/21

Memòria fi de curs 21/22

bottom of page