Documents Normatius

Currículum Ensenyaments Elementals MÚSICA

Instruccions 2019/2020

Currículum Ensenyaments Elementals DANSA

Calendari Escolar 

2020/2021 (Eivissa)

Currículum Ensenyaments Professionals MÚSICA

Calendari Escolar 

2020/2021 (Formentera)

Decret 121/2010 Drets i deures dels alumnes i normes de convivència als centres docents no universitaris

P.E.I.

Documents d'assistència de l'alumnat i convalidació d'assignatures

Control d'assistència de l'alumnat

Model justificació faltes d'assistència

Instruccions per convalidar assignatures a ESO i Batxillerat

Documents organitzatius de centre

Pla d'Atenció a la

Diversitat

Projecte de Direcció

ROF (Reglament

d'Organització

i Funcionament)

Pla de Contingència

PGA 2020/2021

(Programació

General Anual)

PEC (Projecte

Educatiu de Centre)

Pla de Convivència

Projecte Lingüístic de Centre

Proposta del Projecte de Direcció 2020-2024

Pla d'Acció Tutorial

Instàncies

Model d'instància general

Model convalidació d'assignatures

Model de sol·licitud d'horari fora del període ordinari

Model de baixa o renúncia

Model d'autorització d'imatges

Model d'inscripció per a les proves d'ampliació de matrícula

Model de Reserva de plaça

Queixes i reclamacions

Memòries

Memòria fi de curs 16/17

Memòria fi de curs 17/18

Memòria fi de curs 18/19

Memòria fi de curs 19/20

Memòria fi de curs 20/21