top of page

PROVA DE MADURESA

 

En casos excepcionals de sol·licituds d'accés de menor o de major edat, els aspirants hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'accés per part de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres a través del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial i d'un tribunal específic. 

 

Les sol·licituds es realitzaran de forma telemàtica a través de la web del centre. El calendari d'admissió que publica anualment la DGPOC establirà els terminis de presentació de la sol·licitud per obtindre l'autorització per a concòrrer a les proves d'accés. 

 

La documentació que haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud per a aspirants amb edat diferent a la idònia, en el cas d'especialitats instrumentals i dansa, és la següent:

 

a) Escrit de motivació de les persones representants legals de l'aspirant de la sol·licitud per a poder realitzar la prova d'accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o Dansa

 

b) Un certificat dels estudis previs de Música o Dansa de l'aspirant que desitja realitzar la prova, signat per la direcció del centre, així com pel professorat que hagi impartit la docència de Música o Dansa en conservatoris, centres autoritzats, escoles de Música o Dansa o en centres integrats d'Educació Infantil, Primària i ensenyaments elementals de música.

 

c) Fotocòpia del llibre de família actualitzat

 

d) Informe que acrediti la condició d'excepcionalitat en Música o Dansa elaborat per la direcció dels centres musicals o mestre d'Educació Musical de centres d'Educació Primària o Secundària. En aquest, s'haurà de certificar que l'aspirant, tot i no tenir l'edat ordinària d'accés als ensenyaments elementals o professionals de Música o Dansa, respectivament, mostra aptitud i capacitats per a poder accedir als ensenyaments elementals, o bé, en cas d'optar per a l'accés als ensenyaments professionals, que l'aspirant té superats els objectius del curs precedent a aquell a què opta. En cas dels certificats emesos per mestres d'Educació Musical de centres d'Educació Primària o Secundària que no siguin sostinguts amb fons públics, el personal docent haurà d'acreditar, per mitjà de la titulació corresponent, els estudis de Música o Dansa que té superats.

 

e) Informe psicopedagògic i social i d'intervenció elaborat per l'orientador del centre educatiu corresponent (centre de primària o secundària) o pel servei d'orientació educativa que acrediti i valori la maduresa personal de l'alumne.

 

Per a l'aspirant a cant amb edat diferent a la idònia, s'ha de presentar: 

 

a) Escrit de motivació de les persones representants legals de l'aspirant de la sol·licitud per a poder realitzar la prova d'accés als ensenyaments professionals de Música

 

b) Fotocòpia del llibre de família actualitzat

 

El tribunal, un cop revisada i estudiada la documentació aportada per l'aspirant, realitzarà la valoració corresponent en cada cas. La valoració positiva d'aquest tribunal autoritza l'aspirant a prendre part a la prova específica d'accés. La resolució del tribunal es publicarà a la pàgina web del centre i s'establirà la data en el calendari del procés d'admissió i matriculació.

 

Aquestes bases es regeixen segons allò establert en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 2 de març de 2022 per la qual s'estableix el procediment de la valoració de la maduresa personal i de les aptituds musicals excepcionals en els casos excepcionals de sol·licituds d'accés de menor o de major edat de l'alumnat que vol accedir als ensenyaments de música i dansa en els conservatoris professionals de música i dansa sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

bottom of page