top of page

F.A.Q.
PREGUNTES FREQÜENTS

1. SOBRE EL CONSERVATORI

 

 1. On es troba el CEIF?

   2. Quins estudis s’imparteixen al CEIF?

   3. Quines especialitats ofereix el CEIF?

   4. Es poden estudiar dues especialitats? 

   5. Quines assignatures ha de cursar un alumne o alumna al CEIF?

   6. Quin és l’horari de les classes al Conservatori?

   7. Quan comença i finalitza el curs?

   8. Quines activitats es realitzen al Conservatori?

 

2. ADMISSIÓ AL CONSERVATORI

 

   9. Com puc accedir al conservatori?

   10. Quin és termini d’inscripció?

   11. Quants diners costa accedir i matricular-se al conservatori?

   12. Quina és l’edat idònia per accedir al conservatori?

   13. Puc entrar a estudiar al conservatori si no tenc l’edat idònia?

   14. Quan són les proves d’accés?

   15. En què consisteix la prova d’accés a 1r d’E.Elementals?

   16. En què consisteix la prova d’accés a altres cursos?

   17. Quantes vacants s’oferten per a cada curs?

   18. Com puc triar instrument a 1r d’E.Elementals?

   19. Com s’adjudiquen les places?

   20. Què puc fer si no he superat la prova d’accés o no he estat adjudicat/da amb plaça vacant? 

   21. Què puc fer si he superat la prova extraordinària però no he estat adjudicat/da amb plaça vacant?

1. SOBRE EL CONSERVATORI

 

 1. On es troba el CEIF?

El CEIF és un centre que presenta dues seus, una a Eivissa i altra a Formentera

 • Les instal·lacions a Eivissa es troben a l’Avinguda Espanya n.15

 • L’Aula d’Extensió de Formentera es troba al Carrer de Tarragona a Sant Ferran de Ses Roques

   2. Quins estudis s’imparteixen al CEIF?

Estudis reglats de música i de dansa que condueixen a una titulació:

 • Ensenyaments elementals de música i de dansa condueixen a l’obtenció de la Certificació Ensenyaments Elementals en l’especialitat corresponent

 • Ensenyaments professionals de música i de dansa clàssica condueixen al Títol Professional de Música o de Dansa en l’especialitat corresponent

 

   3. Quines especialitats ofereix el CEIF?

EIVISSA

 • Música: 

  • Instruments de Corda: Contrabaix, Guitarra, Viola, Violí, Violoncel

  • Piano

  • Cant

  • Percussió

  • Instruments de vent: Clarinet, Fagot, Flauta travessera, Oboè, Saxòfon, Trombó, Trompa, Trompeta, Tuba

 • Dansa

  • Ensenyaments Elementals de Dansa

  • Ensenyaments Professionals de Dansa Clàssica

 

FORMENTERA

 • Música:

  • Piano, Violí, Violoncel, Guitarra i Flauta travessera

 

   4. Es possible estudiar més d'una especialitat? 

És perfectament possible cursar simultàniament més d'una especialitat (dansa i música o diversos instruments). Els aspirants hauran de superar la prova d’accés de cada una de les dues especialitats. Quan un aspirant es matricula a més d’una especialitat, només ha de cursar un cop les assignatures comunes a aquestes. L'única excepció consisteix en la no possibilitat de cursar dos instruments al mateix curs de 1rEE.

 

   5. Quines assignatures ha de cursar un alumne o alumna al CEIF?

Podeu consultar el pla d’estudis de música aquí

Podeu consultar el pla d’estudis de dansa aquí

 

   6. Quin és l’horari de les classes al Conservatori?

En general, les classes de música i dansa utilitzen una franja horària prioritària de les 16h fins les 21h

Les classes del PEI (Programa d’Estudis Integrats) comencen a partir de les 14:00h les de música i les de Dansa a les 14:15h. 

 

   7. Quan comença i finalitza el curs?

Cada curs la Conselleria publica un calendari escolar. Per exemple, el curs 2021-2022 les classes s’iniciaren el 4 d’octubre i finalitzaren el 23 de juny.

 

   8. Quines activitats es realitzen al Conservatori?

Al conservatori s’organitzen diferents tipus d’activitats complementàries i extraescolars per fomentar la difusió artística i que permeten viure l’experiència de transmetre el gaudi de la música i la dansa. Així, el nostre alumnat participa activament cada curs en audicions, concerts, actuacions i mostres coreogràfiques tant dintre com fora del centre.  


 

2. ADMISSIÓ AL CONSERVATORI

 

   9. Com puc accedir al conservatori?

Per poder accedir al conservatori l’aspirant ha de formalitzar la inscripció dintre del termini establert i superar una prova d’accés que es realitza a juny en la data corresponent.

 

   10. Quin és termini d’inscripció?

El termini d’inscripció depèn del Calendari publicat per Conselleria. Al curs 22/23, el termini per a les proves d’accés va ser del 28 de març al 13 d’abril

 

   11. Quants diners costa accedir i matricular-se al conservatori?

El CEIF és un centre públic i la matriculació es realitza amb un únic pagament a l'inici del curs. Podeu consultar els preus de matrícula al següent enllaç

 

   12. Quina és l’edat idònia per accedir al conservatori?

És requisit d’accés per a l’alumnat de nou ingrés haver complert, com a norma general, les edats següents abans del 31 de desembre de l’any en curs:

 

E.Elementals:

1r curs: entre 8 i 11 anys

2n curs: entre 9 i 12 anys

3r curs: entre 10 i 13 anys

4t curs: entre 11i 14 anys

 

E.Professionals:

Totes les especialitats de música i dansa excepte cant:

1r curs: 12 anys

2n curs: 13 anys

3r curs: 14 anys

4t curs: 15 anys

5è curs: 16 anys

6è curs: 17 anys

Especialitat de cant: 16 anys per entrar a qualsevol curs

 

   13. Puc entrar a estudiar al conservatori si no tenc l’edat idònia?

En casos de sol·licituds d’accés d'aspirants de nou ingrès de menor o de major edat, s’haurà de realitzar la inscripció i el lliurament de la documentació corresponent per a la valoració de la maduresa personal i de les aptituds excepcionals musicals o de la dansa feta per un tribunal específic. El termini establert per a aquest procediment és del 28 de març a l'1  d'abril de 2022.

 

   14. Quan són les proves d’accés?

El calendari de les proves d'accés depèn de la seva publicació per part de Conselleria. Les proves d’accés per al curs 2022-23 es varen dur a terme entre el 7 i el 23 de juny de 2022.

 

   15. En què consisteix la prova d’accés a 1r d’E.Elementals?

La prova d’accés a 1r d’Ensenyaments Elementals té la finalitat de valorar les aptituds del futur alumne sense avaluar-ne coneixements musicals o de la dansa previs. 

 

Podeu consultar els continguts de la prova de música aquí

Podeu consultar els continguts de la prova de dansa aquí

 

   16. En què consisteix la prova d’accés a altres cursos?

La prova d’accés a qualsevol curs diferent a 1r d’E.Elementals (des de 2n d’EE fins a 6è d’E.Prof.) té la finalitat de valorar les aptituds i coneixements necessaris per cursar els ensenyaments sol·licitats.

 

Podeu consultar els continguts de les proves de música d’E.Elementals aquí

Podeu consultar els continguts de les proves de música d’E.Professioanls aquí

Podeu consultar els continguts de les proves de dansa aquí

 

   17. Quantes vacants s’oferten per a cada curs?

El nombre de vacants disponibles per als ensenyaments professionals de música i dansa es publica al mes de juny, abans d’obrir-se el termini de matrícula. La relació de vacants de tots els cursos d’ensenyaments elementals de música i dansa es publica al mes de setembre.

 

   18. Com puc triar instrument a 1r d’E.Elementals?

La sol·licitud d’especialitat musical es realitza mitjançant l’emplenament d’un formulari disponible al web del centre en el termini establert on se seleccionen els instruments que t’agradaria cursar per ordre de preferència. Aquesta sol·licitud es du a terme abans del termini de matrícula.

 

   19. Com s’adjudiquen les places?

L’ordre d’admissió del nou alumnat serà el següent: 

 1. Aspirants que superin les proves d’accés als ensenyaments professionals

 2. Alumnat d’E.Professionals que sol·liciti el reingrès al centre o trasllat d’expedient

 3. Aspirants que superin les proves d’accés als ensenyaments elementals

 4. Alumnat d’E.Elementals que sol·liciti el reingrès al centre o trasllat d’expedient

 

Les places vacants dels ensenyaments elementals i professionals de música i de dansa s’adjudiquen seguint l’ordre decreixent establert a la llista dels resultats de la nota obtinguda a la prova d’accés. En cas d’empat en la qualificació el desempat serà a favor del sol·licitant de menor edat.

 

   20. Què puc fer si no he superat la prova d’accés o no he estat adjudicat/da amb plaça vacant? 

En cas que quedin vacants sense cobrir, a setembre es publicarà una nova llista de vacants i el CEIF tornarà a obrir un termini d’inscripció per realitzar una prova d’accés extraordinària.

 

   21. Què puc fer si he superat la prova extraordinària però no he estat adjudicat/da amb plaça vacant?

Les vacants d’una especialitat que es produeixen durant el primer trimestre del curs s’han d’adjudicar als aspirants que no hagin obtingut plaça. Per tant, si has superat la prova d’accés de setembre però no has obtingut plaça quedaràs registrat/a a una llista d’espera davant possibles renúncies durant el primer trimestre.

bottom of page