top of page

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Certificas, trasllats, títols

Per a realitzar una sol·licitud de qualsevol tràmit administratiu serà necessari enviar a la direcció conservatorideivissaiformentera@ceif.info la següent documentació:

    - Instància general emplenada i signada: enllaç. En el cas de voler demanar el títol  d'ensenyaments professionals, cal empleanar aquesta instància i enviar una fotocòpia del DNI

    - En cas de bonificació o exempcióDocumentació acreditativa: enllaç
              Podeu consultar els casos de bonificació o exempció aquí

    - Model 046 generat després de fer el pagament en l'ATIB

        Si esteu exempts de fer el pagament, no cal adjuntar aquest model


Els enllaços per realitzar els pagaments en l'ATIB de les principals sol·licituds els podeu trobar a continuació:

Certificat

Acadèmic

Elemental de

música i dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

música

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Certificat d'Ensenyaments Elementals (Diploma)

Elemental de

música i dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Trasllat d'Expedient

Diploma Professional de Música o Dansa

Elemental de

música i dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

música

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Professional de

música i dansa

Sense bonificació

50% bonificació

Casos de Bonificació
ELS CASOS DE BONIFICACIÓ I EXEMPCIÓ SÓN ELS SEGÜENTS:

-Exempció de pagament:
 • Situació vulnerabilitat econòmica especial

 • Situació de risc social

 • Famílies nombroses i monoparentals de categoria especial

 • Víctimes de terrorisme

 • Víctimes de violència de gènere

 • Famílies amb un membre amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o grau de dependència II o III

 • Persones tutelades, extutelades i en acolliment familiar


​-Bonificació del 50%:

 • Famílies nombroses i monoparentals de categoria general

Devolució detaxes
PROCEDIMENT PER TRAMITAR UNA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ
- Per pagaments indeguts s'ha de presentar la següent documentació:
 • Sol·licitud original correctament emplenada i signada per l'interessat o el seu representant legal, en cas d'alumnes menors d'edat. 

 • DNI o NIE de l'alumne/a.

 • DNI o NIE del representant i fotocòpia compulsada del llibre de família, en cas d'alumnes menors d'edat (portar original i fotocòpies).

  • En cas de família nombrosa o monoparental s'ha de lliurar la fotocòpia compulsada del llibre/carnet de família nombrosa o monoparental (portar original i fotocòpies).

 • Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades original i degudament signada.

 • Model 046 de la taxa a retornar, així com de l'ingrés correcte en el cas d'ingressos duplicats/incorrectes.

 • Fulla de la matrícula formalitzada.

Quan tingui la documentació, passi per Secretaria del Conservatori en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h per a fer el registre d'entrada. 

-Per motiu de la concessió de matrícula d’honor:
 • Sol·licitud original correctament emplenada i signada per l'interessat o el seu representant legal, en cas d'alumnes menors d'edat. 

 • DNI o NIE de l'alumne/a.

 • DNI o NIE del representant i fotocòpia compulsada del llibre de família, en cas d'alumnes menors d'edat (portar original i fotocòpies).

 • Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades original i degudament signada.

 • Còpia del justificant de l’ingrés efectuat a favor de la CAIB (Model 046).

 • Escrit signat pel director/a, en el qual s’expliquin els motius per procedir a la devolució.

 • Certificat acadèmic signat pel director del conservatori de música i dansa on consti la Matrícula d’Honor.

Quan tingui la documentació, passi per Secretaria del Conservatori en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h per a fer el registre d'entrada. 

justificant Model 046
PROCEDIMENT PER A L'OBTENCIÓ DEL JUSTIFICANT DEL MODEL 046

 • Si no tens el número localitzador:

- Truca al número 971228510

- Sol·licita'l a través del següent enllaç indicant: nom, DNI. Data del pagament i import.

bottom of page